środa, 07 czerwiec 2017 13:43

WYNIKI FINAŁU 7. Międzynarodowego Konkursu Historycznego "Śląskie Zamki i Pałace"

I miejsce

Matous Pokluda 

AHOL  Střední odborná škola  - Ostrava-Vitkovice 

Nagroda

Tygodniowy pobyt dla 2 osób

z wyżywieniem i atrakcjami w hotelu Jedlinka

 

II miejsce

Adrianna Kwiatkowska 

Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego – Kłodzko

Nagroda

Weekendowy pobyt dla 2 osób

wraz z wyżywieniem i atrakcjami

w hotelu Jedlinka

III miejsce

Tania Mikolajkova

AHOL Střední odborná škola  - Ostrava-Vitkovice

Nagroda

Weekendowy pobyt dla 2 osób

wraz z wyżywieniem i atrakcjami

w hotelu Jedlinka

 

Jury Konkursu:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek - Dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej,

V-ce przewodniczący: Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. - Dziekan Wydziału Filozoficzno -Historycznego - Uniwersytet w Ostravie,

Członkowie:

Prof. dr hab. Jerzy Sperka - Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego,

Dr hab.Tomasz Ciesielski, prof. UO - Dyrektor Instytutu Historii - Uniwersytet Opolski,

Dr Arkadiusz Kuzio - Podrucki - Kierownik Działu Programowego - Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim,

Dr Dariusz Woźnicki - Dyrektor Zespołu Pałacowo-Hotelowego Jedlinka

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Leszek Orpel - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój,

Guenter Boehm -  genealog z USA ( Honorowy Obywatel Jedliny-Zdrój) wraz z żoną  Berthą  i rodziną z Niemiec,

Mgr. Richard Psík, Ph.D. - Prodziekan Wydziału Filozoficznego - Uniwersytet w Ostravie,

mgr Sławomir Oxenius - Wykładowca z Passau,

Ks. Ryszard Uryga - Proboszcz Parafii Jedlina-Zdrój,

Joanna Lamparska - dziennikarka,podróżniczka, pisarka,

Ernst i Jutta Koepke - z Niemiec,

Na język czeski tłumaczyła - Magdalena Korczak-Szymała

 

 

Blick in die Zukunft

 

Weiterhin werde ich meine Mitwirkung an den Schülerwettbewerben “Schlesische Schlösser und Paläste" fördern. Ein Vorhaben, die schlesische Geschichte von ihren Anfängen an, der Öffentlichkeit zu Bewusstsein zu bringen. Schlesien ist heute eine Region in Polen, Tschechien und Deutschland mit einer tausendjährigen, teilweise tragischen Geschichte.

Wir Schlesier - Polen, Tschechen und Deutsche - bemühen uns gemeinsam, die 500-jährige Geschichte (1350-1850) der Grundherrschaften (ländliche/dörfliche Selbstverwaltung unter Führung des niederen Landadels) in die richtige gesellschaftsgeschichtliche Stellung zu rücken. Ihre Aufgabe in der Geschichte wurde oft fälschlich interpretiert und erst nach der Wende (1990) erfolgte eine gewisse Neubetrachtung.

Beispiel dazu sind solche Veranstaltungen wie die der Schülerwettbewerbe “Schlesische Schlösser und Paläste", die alle zwei Jahre im Palac Jedlinka (Schloss Tannhausen) durchgeführt werden. Es ist wirklich erfreulich, die Jugend mit so einem Interesse und die mit grosser Sachkenntnis erstellten ausgezeichneten Ausarbeitungen zur schlesischen Geschichte zu bewundern ... und auf diese Jugend müssen wir bauen, denn, nur so werden wir zu einer gegenseitigen Verständigung zwischen unseren Völkern kommen. Diese Verständigung muss von unten wachsen, sie kann nicht nur von oben erwünscht werden.

Erwähnenswert ist noch, dass man im heutigen polnischen Schlesien wieder heimatgeschichtliche Sagen sammelt. Sagen sind volkskundliche Quellen zur Heimatgeschichte, oft mit viel Ritterromantik ausgeschmückt, genau wie es in deutschen Zeiten war. Die schlesische Landschaft mit den vielen Ruinen von Ritterburgen eignet sich besonders dafür. Sagen sind keine geschichtlichen Beweise, sondern sie geben nur einen Einblick in das Empfinden populärer Bevölkerungskreise. Ein Beispiel zur Heimatgeschichte von Schwarzwaldau (Czarny Bór) in "Pod Borem" in Polnisch: Nr.137, Febr. 2005: "Pod Borem" w Nowym Jorku (New York), Seite 7; Nr. 174, März 2008: Palac w Jedlince (Schloss Tannhausen), Seite 5; und zu Sagen in Nr. 180 Sept. 2008: Legenda (Sagen), Seite 2; Nr. 183 Dez. 2008: Legenda (Sagen), Seite 4 und 5.

Mein Ziel: Förderung der Heimatgeschichte in der polnischen Jugend. Damit wird auch die Familiengeschichtsforschung erfasst und die Jugend erfährt, woher ihre Vorfahren kamen. Wir Schlesier - Polen, Tschechen und Deutsche - sollten versuchen unsere Geschichte, auch unsere Zeitgeschichte, mit gegenseitigem Respekt "gemeinsam" zu schreiben; es ist nämlich unsere gemeinsame Geschichte.

 

 Tekst przemówienia Guentera Boehma - na zakończenie 7. Finału Konkursu w oryginale oraz w tłumaczeniu na język polski i czeski.

Spojrzenie w przyszłość

Nadal będę promować moje zaangażowanie w konkursach szkolnych „Śląskie zamki i pałace” oraz zamiar uświadamiania społeczeństwu historii Śląska od samych jego początków. Śląsk, leżący dzisiaj na terenie Polski, Czech i Niemiec, to region o tysiącletniej, po części tragicznej historii.

My Ślązacy - Polacy, Czesi i Niemcy - wspólnie staramy się, we właściwym położeniu społeczno-historycznym umieścić 500-letnią historię (1350-1850) poddaństwa (samorząd wiejski pod przewodnictwem niższego ziemiaństwa). Jego zadanie w historii było często błędnie interpretowane i dopiero po zmianie (1990) nastąpiło pewne nowe spojrzenie.

Przykładem tego są chociażby takie imprezy jak konkursy szkolne “Śląskie zamki i pałace", odbywające się co dwa lata w Pałacu Jedlinka. To naprawdę duża satysfakcja - podziwiać młodzież z takimi zainteresowaniami, znakomite prace powstałe z ogromną wiedzą na temat historii Śląska ... w oparciu o tę młodzież musimy budować przyszłość, bo tylko w ten sposób dojdziemy do wzajemnego porozumienia między naszymi narodami. To porozumienie musi wychodzić „z dołu”, nie możemy go wymagać tylko „z góry”.

Warto wspomnieć, że na terenie dzisiejszego polskiego Śląska ponownie zbiera się legendy i podania dotyczące lokalnej historii. Podania i legendy stanowią etnograficzne źródła dotyczące lokalnej historii, często upiększone romantyką rycerską, tak samo jak to było w czasach niemieckich. Śląski krajobraz z wieloma ruinami rycerskich zamków szczególnie się do tego nadaje. Podania i legendy nie są dowodami historycznymi, lecz jedynie umożliwiają zapoznanie się ze sposobem odczuwania ludu. Przykład lokalnej historii o Czarnym Borze w "Pod Borem" w języku polskim: Nr 137, luty 2005: "Pod Borem" w Nowym Jorku, strona 7; nr 174, marzec 2008: Pałac w Jedlince, strona 5; oraz podania i legendy w nr. 180 wrzesień 2008: Legenda (podania i legendy), strona 2; nr 183 grudzień 2008: Legenda (podania i legendy), strona 4 i 5.

Mój cel: Propagowanie lokalnej historii wśród polskiej młodzieży. W ten sposób pojmowane jest również badanie historii rodziny, a młodzież dzięki temu dowiaduje się skąd pochodzili jej przodkowie. My Ślązacy - Polacy, Czesi i Niemcy - powinniśmy próbować "wspólnie" pisać naszą historię, również tę współczesną, we wzajemnym szacunku; ponieważ jest to nasza wspólna historia.

 

Pohled do budoucnosti

Nadále budu podporovat své zapojení do školních soutěží „Slezské hrady a zámky“ a záměr seznamovat společnost s dějinami Slezska od jejich počátku. Slezsko, jež se dnes rozkládá na území Polska, Česka a Německa, je region s tisíciletými, částečně tragickými dějinami.

My Slezané – Poláci, Češi a Němci – se společně snažíme umístit do správné společensko-historické polohy 500leté dějiny (1350–1850) poddanství (vesnická samospráva pod vedením nižší šlechty). Její úkol byl v dějinách často nesprávně vykládán a teprve změna, jež nastala v roce 1990, přinesla určitý nový pohled.

Příkladem toho jsou přinejmenším takové události jako školní soutěže „Slezské hrady a zámky“, jež se konají každé dva roky na zámku Jedlinka (Tannhausen). Je to opravdu velká satisfakce – lze obdivovat mládež s takovýmito zájmy, vynikající práce, jež vznikly s rozsáhlou znalostí dějin Slezska, pomocí této mládeže musíme budovat budoucnost, protože jen tímto způsobem dosáhneme vzájemného porozumění mezi našimi národy. Toto porozumění musí jít „zdola“, nemůžeme ho vyžadovat jen „shora“.

Za zmínku stojí, že na území dnešního polského Slezska se opět sbírají legendy a vyprávění týkající se lokálních dějin. Vyprávění a legendy jsou etnografické prameny, jež se týkají lokálních dějin, jsou často přikrašlovány rytířskou romantikou, stejně jako v německých dobách. Slezská krajina s mnoha zříceninami rytířských hradů je pro tento úkol mimořádně vhodná. Vyprávění a legendy nejsou historickými důkazy, ale umožňují seznámit se se způsobem vnímání a dojmy lidí. Příklad místních dějin o Černém Boru v publikaci „Pod Borem“ v polském jazyce: č. 137, únor 2005: „Pod Borem“ v New Yorku, strana 7; č. 174, březen 2008: Zámek v Jedlince, strana 5; a vyprávění a legendy č. 180 září 2008: Legenda (vyprávění a legendy), strana 2; č. 183 prosinec 2008: Legenda (vyprávění a legendy), strana 4 a 5.  

Můj cíl: Propagace lokálních dějin uprostřed polské mládeže. Tímto způsobem je také chápáno studium dějin rodiny, díky čemuž mládež zjišťuje, odkud pocházejí její předci. My Slezané – Poláci, Češi a Němci – bychom se měli snažit „společně“ psát naše dějiny, a to i ty současné, se vzájemným respektem, protože jsou to naše společné dějiny.  

 

FOTOGALERIA KONKURSU